Ví dụ OKRs Đào tạo/ Giáo dục

Viết OKRs tốt là bước đầu tiên để bạn triển khai được OKRs
trong công ty/ nhóm của mình

Khi bắt đầu với OKRs Đào tạo/ Giáo dục (Mục tiêu và các kết quả then chốt),
những câu hỏi phổ biến nhất chúng tôi nhận được tại VNOKRs là

 1. Làm thế nào để viết OKRs Đào tạo/ Giáo dục tốt?
 2. Bạn có thể cho tôi ví dụ về OKRs Đào tạo/ Giáo dục tốt?
 3. Tôi nên đặt gì trong OKRs Đào tạo/ Giáo dục?

Để trả lời những câu hỏi này, chúng tôi đã tạo ra các OKRs mẫu
để bạn có thể bắt đầu mường tượng những gì cần có trong một OKRs

Hãy thử Tool OKRs của VNOKRs làm giải pháp cho công ty của bạn

Thiết kế và ra mắt Học viện nội bộ
 • Khảo sát 15 trưởng nhóm trưởng nhóm về nhu cầu và chênh lệch trình độ của nhân viên
 • Nói chuyện với 3 Giám đốc nhân sự công ty khác về cách họ làm giáo dục nội bộ
 • Xác định 10 mô đun đào tạo và nội dung thiết kế cho mỗi mô đun
 • Tiến hành ngoại khóa học thử 3 ngày để kiểm tra chương trình giảng dạy của Học viện

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Thử ngay

Objectives (Mục tiêu)
"Nơi bạn muốn đến?"
 • Significant - Có ý nghĩa
 • Concrete - Cụ thể
 • Action-oriented - Hướng hành động
 • Inspiring - Tạo cảm hứng
 • Aspirational - Khát vọng
 • Forward Moving - Thúc đẩy về phía trước
Key Results (Kết quả then chốt)
"Cách mà bạn đi đến đích?"
 • Specific & Timebound - Cụ thể & Có thời hạn
 • Aggressive yet realistic - "Hung hăng" nhưng thực tế
 • Measurable & Verifiable - Đo lường và kiểm chứng được
OKRs tốt khi
 • Tối đa 3 - 5 Objectives cho mỗi người
 • Tối đa 3 - 5 Key Results cho mỗi Objectives
 • Mục tiêu của cấp dưới nhằm thúc đẩy hoàn thành mục tiêu của cấp trêntrên
 • Objectives không nên chứa số, nó định tính!
 • Key Results phải chứa số
 • Key Results phải có bằng chứng đo đạc (báo cáo, số liệu)

Bạn cần một công cụ OKRs cho nhóm, công ty của bạn? Đăng ký miễn phí ngay bây giờ.